अहो अहो कारभारी हो | Aho Aho Karbhari Ho Marathi Lyrics

अहो अहो कारभारी हो | Aho Aho Karbhari Ho Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – जयवंत कुलकर्णी ,  पुष्पा पागधरे
चित्रपट – चंदनाची चोळी अंग अंग

अहो अहो कारभारी हो कारभारी
मध्यान्‌ रात्री कुठं चालला गुमान या तुम्ही माघारी
अग ल.. ल.. लंका, नको श.. शं.. शंका
अडवू नको मला तू युक्तीनं
हातात टाळ, ग.. ग.. गळ्यात माळ
भ.. भ.. भजनाला जातोय भक्तीनं
इठोबा रखुमाई भजन करता, तहाभूक हरतीया भा.. भा.. भादरणी
नका काढू शक्कल, हाये मला अक्कल, तमाशाला चललाय्‌ कुठं ?
घरची भाकरी सोडून भायेर उकिरडा फुकताय तिथं
तमाशाला न्हाई..
मग संगती येते, खरंखोटं पहाते, बसून तुमच्या शेजारी
आता कुठं जातो, कॅ.. कॅ.. कॅन्सल करतो
कुठल्या कुठं मी झ.. झ.. झक मारली
अहो खुशाल जावा, जीव तुमी लावा, म्हायेरची मी वाट धरली
पाया पडतो, हात जो.. जो.. जोडतो
करू नको उलटी अं.. अं.. अंबारी
अगं अगं कारभारणी ग कारभारणी

Leave a Comment