दादला नको ग बाई | Dadla Nako Ga Baai Marathi Lyrics

दादला नको ग बाई | Dadla Nako Ga Baai Marathi Lyrics

रचना  – संत एकनाथ
संगीत – राम कदम
स्वर – शाहीर साबळे

बया बया बया !
काय झालं बया ?
दादला नको ग बाई
मला नवरा नको ग बाई !
मोडकंच घर, तुटकंच छप्पर
पन र्‍हायाला जागा नाही
मला दादला नको ग बाई !
फाटकंच लुगडं, तुटकीच चोळी
पन शिवायला दोरा न्हाई
मला दादला नको ग बाई !
कळण्याची भाकर, अंबाड्याची भाजी
वर तेलाची धारच न्हाई
मला दादला नको ग बाई !
एका जनार्दनी समरस झाले
पण तो रस येथे नाही
मला दादला नको ग बाई !

Leave a Comment