Latest News

मधमाशा आणि त्यांचा धनी | Marathi Katha | Marathi Story

एका चोराने एकदा बागेतली मधमाशांची पोळी चोरली. बागेच्या मालकाने येऊन पाहिले तो पोळी नाहीशी झालेली ! तेव्हा ती कोणी चोरून नेली असावीत याचा विचार करीत असतानाच बाहेर गेलेल्या मधमाशा, मध...

लांडगा आणि घोडा | Marathi Katha | Marathi Story

एक लांडगा हरभर्‍याच्या शेतातून बाहेर पडला. तेथे त्याला एक घोडा दिसला. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, 'अरे, त्या शेतात तू लवकर जा. त्यात हरभर्‍याचं पीक फार चांगलं आलं आहे. तू माझा...

लांडगा आणि बकरा | Marathi Katha | Marathi Story

एका लांडग्याने एक बकरा डोंगराच्या उंच कड्यावर चरताना पाहिला. तेव्हा तेथे आपल्याला जाता येणार नाही हे लक्षात घेऊन तो बकर्‍याला म्हणाला, 'अरे तू अशा उंच आणि अवघड जागी सगळा दिवस...

कुत्रा आणि घंटा | Marathi Katha | Marathi Story

एका माणसाचा एक कुत्रा होता. तो कुत्रा प्रत्येकाच्या अंगावर धावून जात असे म्हणून त्या माणसाने कुत्र्याच्या गळ्यात एक घंटा बांधली होती. ती घंटा म्हणजे एक मोठे भूषणच आहे असे समजून...

कोळी व मासा | Marathi Katha | Marathi Story

एका माणसाने नदीत गळ टाकला व त्याला एक मासा लागला. त्याला तो माणूस टोपलीत टाकणार तोच मासा त्याला म्हणाला, 'हे पुण्यवान पुरुषा, कृपाकरून मला पुनः नदीत टाक.' कोळ्याने विचारले, 'अरे,...

कोळी व रेशमाचा किडा | Marathi Katha | Marathi Story

एका माणसाने एका खोलीत काही रेशमाचे किडे पाळले होते. तेथे एकदा एक कोळी एक मोठे जाळे विणीत बसला असता एक रेशमाचा किडा त्याला म्हणाला, 'अरे, इतके श्रम करून तू जे...

कोल्हा आणि लांडगा | Marathi Katha | Marathi Story

एक कोल्हा एकदा एका लांडग्याला म्हणाला, 'मित्रा माझी स्थिती किती वाईट आहे याची तुला कल्पना नाही. एखादा म्हातारा कोंबडा किंवा मरायला टेकलेली अशक्त कोंबडी यांच्या मांसावर मला निर्वाह करावा लागतो....

कोल्हा | Marathi Katha | Marathi Story

एका कोल्ह्याचे शेपूट लोखंडी सापळ्यात सापडले असता ते तोडून तो पळाला. प्रथम त्याला आनंद झाला की प्राणांवरचे शेपटीवर निभावले. पण जेव्हा तो आपल्या मंडळीत जाऊ लागला, तेव्हा त्याला आपल्या लांडेपणाचे...

कावळा आणि सुरई | Marathi Katha | Marathi Story

एक कावळा तहानेने व्याकुळ होऊन पाणी शोधत असता एक सुरई त्याला दिसली. तिच्यात पाणी फारच थोडे होते व ते अगदी तळाशी होते. त्याने आपली चोच आत घालून पाहीली, पण ती...

घार व कबुतरे | Marathi Katha | Marathi Story

एका खुराड्यात काही कबुतरे होती. त्यांना मारून खावे या उद्देशाने एक घार त्या खुराड्याभोवती फार दिवस घिरट्या घालून कंटाळली, पण एकही कबुतर तिच्या हाती लागले नाही. मग तिने एक युक्ती...

Page 109 of 113 1 108 109 110 113