पैल तो गे काऊ | Pail To Ge Kau Marathi Lyrics

पैल तो गे काऊ | Pail To Ge Kau Marathi Lyrics

रचना – संत ज्ञानेश्वर
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

पैल तो गे काऊ कोकताहे ।
शकुन गे माये सांगताहे ॥१॥
उड उड रे काऊ तुझे सोन्यानें मढवीन पाऊ ।
पाहुणे पंढरीरावो घरा कैं येती ॥२॥
दहिंभाताची उंडी लावीन तुझे तोंडी ।
जीवा पढिये त्याची गोडी सांग वेगी ॥३॥
दुधें भरूनी वाटी लावीन तुझें वोंठी ।
सत्य सांगे गोठी विठो येईल कायी ॥४॥
आंबया डहाळी फळें चुंबी रसाळीं ।
आजिचे रे काळीं शकुन सांगे ॥५॥
ज्ञानदेव ह्मणे जाणिजे ये खुणें ।
भेटती पंढरीराये शकुन सांगे ॥६॥

Pail To Ge Kau English Lyrics

Pail to ge kāū koktāhe, śhakun ge māye sāṅgtāhe
Uḍ uḍ re kāū, tujhe sonene maḍhivan pāū
pāhuṇe paṅḍhrīrāo gharāṅt kaiṅ yetī
Dahībhātāchī uṅḍī lāvīn tujhe toṅḍī
jīvā paḍhiye tayāchī goḍī sāṅg vegī
Dudhe bharunī vāṭī lāvīn tujheṅ oṭhī
saty sāṅge goṭhī viṭho yeīl kāyī
Āṅbyā ḍahāḻī phaḻe chuṅbī rasāḻī
ājiche re kāḻī śhakun sāṅge

Leave a Comment