ससा तो ससा की कापूस | Sasa to sasa ki kapus Marathi Lyrics

ससा तो ससा की कापूस | Sasa to sasa ki kapus Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत – अरुण पौडवाल
स्वर – उषा मंगेशकर


Sasa to sasa ki kapus Marathi Lyrics

ससा तो ससा की कापूस जसा
त्याने कासवाशी पैज लाविली
वेगेवेगे धावू नि डोंगरावर जाऊ
ही शर्यत रे अपुली

चुरुचुरु बोले तो तुरुतुरु चाले
नि कासवाने अंग हलविले
ससा जाई पुढे नि झाडामागे दडे
ते कासवाने हळू पाहियले
वाटेत थांबले ना, कोणाशी बोलले ना
चालले लुटुलुटु पाही.. ससा

हिरवीहिरवी पाने नि पाखरांचे गाणे
हे पाहुनिया ससा हरखला
खाई गार चारा, घे फांदीचा निवारा
तो हळुहळु तेथे पेंगुळला
मिटले वेडे भोळे, गुंजेचे त्याचे डोळे
झाडाच्या सावलीत झोपे.. ससा

झाली सांजवेळ, तो गेला किती काळ
नि शहारली गवताची पाती
ससा झाला जागा, तो उगा करी त्रागा
नि धाव घेई डोंगराच्या माथी
कासवा तेथे पाही ओशाळला मनीं होई
“निजला तो संपला !”, सांगे.. ससा

Leave a Comment

x