ससा तो ससा की कापूस | Sasa to sasa ki kapus Marathi Lyrics

ससा तो ससा की कापूस | Sasa to sasa ki kapus Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत – अरुण पौडवाल
स्वर – उषा मंगेशकर

ससा तो ससा की कापूस जसा
त्याने कासवाशी पैज लाविली
वेगेवेगे धावू नि डोंगरावर जाऊ
ही शर्यत रे अपुली
चुरुचुरु बोले तो तुरुतुरु चाले
नि कासवाने अंग हलविले
ससा जाई पुढे नि झाडामागे दडे
ते कासवाने हळू पाहियले
वाटेत थांबले ना, कोणाशी बोलले ना
चालले लुटुलुटु पाही.. ससा
हिरवीहिरवी पाने नि पाखरांचे गाणे
हे पाहुनिया ससा हरखला
खाई गार चारा, घे फांदीचा निवारा
तो हळुहळु तेथे पेंगुळला
मिटले वेडे भोळे, गुंजेचे त्याचे डोळे
झाडाच्या सावलीत झोपे.. ससा
झाली सांजवेळ, तो गेला किती काळ
नि शहारली गवताची पाती
ससा झाला जागा, तो उगा करी त्रागा
नि धाव घेई डोंगराच्या माथी
कासवा तेथे पाही ओशाळला मनीं होई
“निजला तो संपला !”, सांगे.. ससा

Leave a Comment